28 Gennaio

28 Gennaio 1958: Nascono i mattoncini LEGO

159

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva
Salva